Khoa dược là một bộ phận lớn và thiết yếu của bệnh viện, có trách nhiệm cung ứng dược phẩm và vật tư y tế dùng trong toàn bệnh viện cũng như thuốc cho khoa khám bệnh và bệnh nhân ngoại trú

1. Tổ chức nhân sự
- Tổng số: 11 nhân viên
- Trong đó:
            + DSĐH: 04
            + DSCĐ: 06
            + DSTH: 01


 

2. Hoạt động chuyên môn
- Có chức năng tham mưu cho GĐBV về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện
- Lập kế hoạch cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc có chất lượng, kịp thời cho cấp cứu, điều trị, khám chữa bệnh…
- Quản lý và theo dõi nhu cầu sử dụng thuốc trong toàn bệnh viện.
- Bảo quản thuốc theo đúng quy chế chuyên môn
- Đầu mối tổ chức hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị
- Thực hiện công tác dược lâm sàng , thông tin thuốc , theo dõi và báo cáo ADR
- Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo
- Quản lý nhà thuốc bệnh viện.


3. Trang thiết bị
Để đảm bảo bảo quản thuốc đúng theo “ Nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc”, các kho thuốc, nhà thuốc bệnh viện được trang bị đầy đủ phương tiện và trang thiết bị: 
- Nhiệt ẩm kế
- Tủ lạnh
- Giá, kệ
- Hệ thống máy vi tính, máy in
- Máy điều hòa không khí

Chưa có thông tin...
Chưa có thông tin...

Xem
Kết Quả