1. Tổ chức nhân sự

- Tổng số: 09 nhân viên

- Trong đó:

            + CN Xét Nghiệm: 01

            + KTV Xét nghiệm: 08

 

2. Hoạt động chuyên môn

-  Khoa xét nghiệm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, thực hiện được các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, miễn dịch, SHPT và giải phẩu bệnh… 

-  Tiếp nhận tất cả mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lấy từ người bệnh đến khám hoặc các khoa phòng nội viện để thực hiện xét nghiệm

-  Đảm bảo kết quả xét nghiệm nhanh chóng, chính xác, phục vụ cho công tác cấp cứu,khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học đào tạo


 


 

 

3. Trang thiết bị

 


 

Máy Sinh hóa Cobas C311

 

 


 

Máy Miễn Dịch Cobas E411

 

 

- Máy khí máu Cobas b121, máy nước tiểu U411

 

 


 

Máy huyết học Sysmex 1000i

 

 


 

Máy đông máu CA 660

 

 


 

Hệ thống SHPT gồm: Hệ thộng Cobas CAP – CTM 48 xét nghiệm định lượng HBV, HCV, HIV, Hệ thống Cobas 4800 xét nghiệm HPV Gentotype

 

 

 

- Quản lý kết quả xét nghiệm qua mạng máy tính

ThS NGÔ BỬU THIỆU

Chức vụ: Trưởng khoa
Chuyên khoa: Khoa xét nghiệm
Chưa có thông tin...

Xem
Kết Quả